دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - 1394/05/19