هشتمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران - 1393/12/19