نشست خبری سومین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت ها - 1393/11/13