چهل و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم93/10/09 - 1393/10/09