چهل و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم93/09/11 - 1393/09/11