چهل و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم93/07/08 - 1393/07/08