هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1386/09/13