هیات تجاری صنایع غذایی حلال تایلند در اتاق تهران - عکس - 1393/03/20