هیات تجاری مجمع صادرکنندگان ترکیه در اتاق تهران - 1393/02/27