سی و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم12/09/92 - 1392/09/12