همایش حمایت از جنبش ضد تحریم- 18/08/92 - 1392/08/18