سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم15/05/92 - 1392/05/16