نشست خبری دومین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سرطان کودک - عکس : اتاق تهران - 1391/11/18