بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم17/11/91 - عکس :اتاق تهران - 1391/11/17