بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم11/10/91 - عکس :اتاق تهران - 1391/10/12