نشست مشترک کمیسیون کشاورزی مجلس و اتاق تهران - عکس : اتاق تهران - 18/07/91 - 1391/07/18