نشست مشترک اتاق های ایران و تهران با خبرنگاران - 25/05/91 - 1391/05/28