هفدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم 10/05/91 - عکس : اتاق تهران - 1391/05/10