همایش چالشهای تولید ملی، حمایت از کار ایرانی - 19/04/91 - اتاق تهران - 1391/04/19