پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم 09/03/91 - عکس : اتاق تهران - 1391/03/09