دیدار با اتاق بازرگانی ایران و هند | گزارش تصویری 2 | - 20/02/91 - 1391/02/20