نشست دوجانبه بازرگانان ایران و هند - 18/02/91 - عکس ها : رضا طهماسبی - - 1391/02/18