سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 22/01/91- عکس : اتاق تهران - 1391/01/22