یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 10/11/90 - عکس : اتاق تهران - 1390/11/12