همایش سرمایه گذاری و کار آفرینی - 26/10/90 - عکس :اتاق تهران - 1390/10/27