نشست خبری همایش سرمایه گذاری و کار آفرینی - عکس : اتاق تهران - 20 / 10 / 90 - 1390/10/20