دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران- عکس: اتاق تهران- 13/10/90 - 1390/10/13