وزیر نفت در اتاق تهران - 17/08/90 - عکس : اتاق تهران - 1390/08/17