هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران- عکس: اتاق تهران- 10/08/90 - 1390/08/10