نشست بانوان بازرگان - 17/07/90 - اتاق تهران - 1390/07/17