هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران- عکس: اتاق تهران- 12/07/90 - 1390/07/12