دیدار فعالان و برگزیدگان بخش های اقتصادی با مقام معظم رهبری- 27/05/90 - 1390/05/27