|نشست با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار | 19/05/90 عکس : اتاق تهران - 1390/05/19