سومین نشست هیات نمایندگان دوره هفتم - 10/03/90 - عکس : اتاق تهران - 1390/03/10