دومین نشست هیات نمایندگان دوره هفتم - 13/02/90 - عکس : اتاق تهران - 1390/02/14