گزارش سوم تصویری نشست صبحانه با وزیرامورخارجه - 1386/06/20