حضور خبرنگاران و عکاسان در انتخابات - عکس : اتاق تهران - 1389/12/07