باز شدن صندوق ها و شمارش آراي هفتمين انتخابات اتاق تهران (3) - 1389/12/04