چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 13 مهر ماه 89 - عکس :حجت سپهوند - 1389/07/14