نشست صبحانه به وزیر امورخارجه-20شهریور1386 - 1386/06/20