نشست صبحانه با وزیر کشاورزی -03 مرداد 1389-عکس: حجت سپهوند - 1389/05/03