سی و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 15 تیرماه 89 - عکس :حجت سپهوند - 1389/04/15