نشست تدوین پیش نویس قانون اتاق های بازرگانی-7/2/89-عکس : اتاق تهران - 1389/02/07