نشست هیات تجاری کردستان عراق با تجار ایرانی در اتاق تهران-88.2.1-عکس : اتاق تهران - 1389/02/01