نشست هیات رئیسه با خبرنگاران-25/12/88- عکس : اتاق تهران - 1388/12/25