نشست با تشکل ها و اتحادیه ها - 88.12.18.عکس : اتاق تهران - 1388/12/18