نشست با تشکل ها و اتحادیه ها - 88.10.23.عکس : اتاق تهران - 1388/10/25