نشست صبحانه با وزیر صنایع و معادن. 23 آذر ماه 88 . عکس : اتاق تهران - 1388/09/23