کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - مقدمه
در مقدمه ای که بهراد مهرجو، سردبیر نشریه آینده‌نگر برای کتاب تغییر بزرگ نوشته، هـدف از ترجمـه و انتشـار ایـن کتاب از سـوی اتاق تهران و مجلـه آینده نگر را در گام اول، آگاهی از سـیرتحولات جهـان و در مرحلـه دیگر ارائه روشـی برای تحقیق و تحلیـل به کارآفرینان و تحلیل گران ایرانی عنوان کرده‌است.  
تاریخ انتشار: 1399/12/25
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - دنیا در دستان شماست
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران با نگارش مقدمه‌ای بر کتاب تغییر بزرگ، در ابتدا به برخی پرسش‌های رایج در میان روشنفکران ایرانی در مقاطعی از تاریخ معاصر ایران اشاره می‌کند؛پرسش‌هایی با این مضمون که مثلا مقدم است یا عدالت؟ عدالت مقدم اســت یا آزادی؟ آزادی مهم تر است یا امنیت؟ آزادی مهم تر است یا استقلال؟ و سپس به مخاطبانش توصیه می‌کند که برای آنکه به انحرافی بودن و نادرست بودن این پرسش ها پی ببرند، کتاب «تغییرات بزرگ جهان تا سال2050» انتشارات هفته نامه‌ی اکونومیست را بخوانند.  
تاریخ انتشار: 1399/12/24
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - مقدمه؛ دیدار با ابر تغییر
در این بخش از کتاب تغییر بزرگ که به قلم دانیل فراکلین از نویسندگان نشریه اکونومیست به رشته تحریر درآمده، این پیش بینی در مورد جهان سال 2050 ارائه شده است که جهانی ثروتمندتر، سـالم تر، ارتباطی تـر، پایدارتـر، پربارتـر و ابداعی تـر باشـد و نابرابـری میان فقیر و غنـی و زن و مرد کم تـر باشـد.  
تاریخ انتشار: 1399/12/23
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل اول؛ مردم و روابط (1. تماما سرنوشت نیست)
جان پارکر نویسنده این بخش در ابتدا این گزاره را مطرح می‌کند که جمعیت جهان قطعا رو به افزایش است و سپس می پرسد که اما آیا دنیا برای عواقب این افزایش جمعیت آماده است؟ برای پی بردن به پاسخ این پرسش، این فصل از کتاب تغییر بزرگ را بخوانید.  
تاریخ انتشار: 1399/12/22
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل اول؛ مردم و روابط (2.سلامت کشورها )
شارلوت هوارد از نویسندگان نشریه اکونومیست در این بخش، نوید وقوع پیشرفت‌های باورنکردنی در حوزه سلامت و بهداشت را می‌دهد؛ از جمله اینکه اعصابــی كــه پیش تــر بازوهــای طبیعــی انســان را حركــت می داده انــد در دهه‌های آینده می تواننــد بازوهــای مصنوعــی را بــه حركــت درآورنــد.  
تاریخ انتشار: 1399/12/21
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل اول؛ مردم و روابط (3.دنیای زنان )
باربارابک نویسنده نشریه اکونومیست موضوع آینده زنان را مورد تحلیل قرار داده و این پیش بینی را ارائه می‌کند که زنان در جهان در حال توسـعه، انتخاب های بیش تـری خواهنـد داشـت امـا بـا فشـارهای بسـیار زیادتـری نیـز روبـه رو هسـتند.  
تاریخ انتشار: 1399/12/20
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل اول؛ مردم و روابط (4.البته دوستان )
مارتین گایلز در این بخش از کتاب تغییر بزرگ به تحولات تعملات اجتماعی بر بستر اینترنت پرداخته است، او در این باره نوشته است: البتـه ظهـور برخـی فناوری هـای اجتماعـی جدیـد و بنیان برانـداز از گاراژی درسـیلیکون ولـی یـا حتـی از کلبـه ای در کنیـا در دهه هـای پیـش رو، بـرای این کـه تعامـلات اجتماعـی آن لاین را متحـول کند، اجتناب ناپذیر اسـت.  
تاریخ انتشار: 1399/12/19
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل اول؛ مردم و روابط (5.انقلاب‌های فرهنگی )
رابرت لین گرین، این بخش از کتاب تغییر بزرگ را با این عبارت آغاز کرده‌است که«جهانی سـازی و فناوری، تأثیرات فرهنگـی خود را خواهند گذاشـت، اما ذائقه های جهان سرسـختانه باقی خواهند ماند. 
تاریخ انتشار: 1399/12/18
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل دوم؛ آسمان و زمین (6.باورنکردنی اما واقعی )
رابرت لین گرین، این بخش از کتاب تغییر بزرگ را با این عبارت آغاز کرده‌است که«جهانی سـازی و فناوری، تأثیرات فرهنگـی خود را خواهند گذاشـت، اما ذائقه های جهان سرسـختانه باقی خواهند ماند. 
تاریخ انتشار: 1399/12/17
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل دوم؛ آسمان و زمین (7.گرما هشداری برای زمین )
اولیور مورتون، نویسنده این بخش از کتاب تغییر بزرگ، تصویری از محیط زیست سال 2050 به نمایش می‌گذارد که در‌‌آن، شـمال کره زمین از رنگ سـفید تبدیل بـه آبی خواهد شد؛ در سال 2050 هم چنـان اقیانـوس قطـب شـمال در زمسـتان یـخ زده خواهدبـود؛ امـا در تابسـتان به نظر می رسـد کـه فاقد یخ باشـد. احتمال این کـه این منطقه حاصلخیزتـر، توسـعه یافته تر و قابـل سـکونت تر (و شـاید روبه رو با انفجـار جمعیت) شـود، بسـیار بالاسـت. 
تاریخ انتشار: 1399/12/16
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل دوم؛ آسمان و زمین (8.آینده جنگ؛ وقتی ضعیف، قوی می‌شود )
متیو سیمندز، در این بخش از کتاب تغییر بزرگ، این خبر بد را مطرح می‌کند که برنامه‌ریـزان دفاعی با بلاتکلیفی‌هـای بزرگ‌تـری دربـاره جنگ‌های آینده روبه رو هسـتند: این کـه با چه نوع جنگ هایـی روبـه رو خواهیـم بـود و این کـه تهدیدات قرار اسـت از کجا بیایند والبته اینکه رشـد سـریع و غیرقابـل پیش بینی فنـاوری چه معنایـی برای دوسـتان و دشـمنان دارد. 
تاریخ انتشار: 1399/12/15
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل دوم؛ آسمان و زمین (9.راه ناهموار آزادی )
این بخش از کتاب با این عبارت آغاز شده‌است که چیـزی کـه سیاسـت جهانی در آینـده نیـاز خواهد داشـت، افزایش شـور و وفور روحیـه عمومـی اسـت. دموکراسـی تنهایی جواب گو نیسـت. ادوارد لوکاس نویسنده نشریه اکونومیست همچنین نوشته است که «دموکراسـی» را فرامـوش کنیـد. به جایـش نگـران آزادی و عدالـت باشـید. 
تاریخ انتشار: 1399/12/14
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل دوم؛ آسمان و زمین (10.رام کردن لویاتان: آینده دولت )
پیش بینی که پال والاس از آینده دولت در دهه‌های پیش رو ارائه می‌کند آن است که دولـت نخواهـد توانسـت بـه تعهداتـش در برابـر شـهروندان دربـاره مقـرری بازنشسـتگی و خدمـات درمانـی عمل کند. پس بایـد در جاهایی عقب بنشـیند. 
تاریخ انتشار: 1399/12/13
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل سوم: اقتصاد و کسب‌وکار (11.عصر بازارهای نوظهور )
سایمون کاکس، یکی از نویسندگان کتاب تغییر بزرگ، ادعا می‌کند که در چهار دهـه آینـده شـاهد صنعتی زدایی در دنیا خواهیـم بود. 
تاریخ انتشار: 1399/12/12
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل سوم: اقتصاد و کسب‌وکار (12.جهانی سازی، رشد و قرن آسیایی )
در این بخش از کتاب تغییر بزرگ، عنوان شده‌است که هر واکنـش شـدیدی علیـه جهانی شـدن در دهه هـای آینـده آن را در جهـت عکـس نخواهـد انداخـت. درواقع جهانی شـدن بـا ظهور مجـدد آسـیا به عنوان نیـروی غالـب در اقتصـاد جهان هم زمـان خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 1399/12/11
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل سوم: اقتصاد و کسب‌وکار (13.تراز شدن بزرگ )
زانی مینتون بدوس، نویسنده نشریه اکونومیست، ذیل این عنوان از کاهـش شـکاف میان کشـورها در مقایسه با شـکاف فزاینـده در داخـل کشـورها خبر داده و نوشته است که در نتیجه، کلیت نابرابری جهانی ـ یعنی شـکاف درآمدی بین تمام مـردم، بـدون توجـه به محـل زندگی شـان کاهـش خواهد یافـت و احتمـالااین کاهش هـم شـدید خواهـد بـود. در دهه هـای آینـده، بیش تر با تـراز شـدن اسـتانداردهای جهانی زندگـی مواجه خواهیـم بود. 
تاریخ انتشار: 1399/12/10
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل سوم: اقتصاد و کسب‌وکار (14.شرکت شومپیتر )
در این بخش چنین عنوان شده‌است که کسـب و کارهـا می‌توانند انتظار داشـته باشـند کـه طوفان‌های مخرب نـوآوری، در آینـده حتـی بیش تر و قوی تر شـوند. 
تاریخ انتشار: 1399/12/09
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل سوم: اقتصاد و کسب‌وکار (15.مومنتوم بازار )
فلیپ‌کاگن به عنوان یکی از نویسندگان این کتاب، در این بخش به وضعیت بازارها توجه نشان داده و در جایی نوشته است که اگـر جهـان توسـعه یافته می خواهـد از دام بدهیـش نجات پیدا کنـد، به صنایعی نیـاز خواهـد داشـت کـه مکتـب رشـد را بیش‌تر تشـویق و ترغیـب کند. 
تاریخ انتشار: 1399/12/08
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل چهارم: دانش و پردازش (16.قدم بعدی برای علم چیست (و کجاست) )
جفری کار از دیگر نویسندگان نشریه اکونومیست، اینده علم را در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. اینکه سرنوشت علومی چون زیست شناسی، شیمی یا فیزیک چه می‌شود و اینکه غربی‌ها در جست‌وجوی علم به توفیق بیشتری دست می‌یابند یا مردمان شرق نشین. 
تاریخ انتشار: 1399/12/07
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل چهارم: دانش و پردازش (17.به سوی ستارگان)
نسبت انسان و فضا، موضوعی است که در این بخش مورد تحلیل قرار گرفته و این پیش‌بینی ارائه شده‌است که پیشـرفت بعـدی در پـرواز فضایـی کامـلا خصوصی، بـدون هیچ دخالتـی از طرف دولـت و از ناحیه توریسـت ها حاصـل خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 1399/12/05
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل چهارم: دانش و پردازش (18.دانش شبکه )
کنت کوکیر که این بخش از کتاب تغییر بزرگ را به رشته تحریر درآورده‌است به پیشرفت‌های مربوط به ارتباطات می‌پردازد. او در بخشی از این کتاب آورده‌است: تکمیـل تلفن های همـراه و تبدیل آنهـا به چیزی کـه ما در هـر شـرایطی بـا خود حمـل می کنیـم (مانند حلقه یا دسـت بند) یـا با جاسـازی آنها در بدن هایمـان دیگـر نیـاز بـه دسـتگاه های تلفـن نخواهد بـود. این مسـئله، برخلاف آنچـه به نظـر می رسـد، چنـدان غیرمحتمـل نیسـت. 
تاریخ انتشار: 1399/12/04
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل چهارم: دانش و پردازش (19.فاصله از بین رفته؛ زنده باد مکان )
لودویک سیگل، در این بخش از کتاب تغییر بزرگ، توجه مخاطبان را به نقش فناوری در کاهش فاصله ها جلب می‌کند. 
تاریخ انتشار: 1399/12/03
کتاب صوتی «تغییر بزرگ جهان در سال 2050 » - فصل چهارم: دانش و پردازش (20.درباره پیش بینی ها و پیشرفت ها: بیش تربرای کم تر )
مت ریدلی در بخش پایانی این کتاب در مورد شکست پذیری پیش‌بینی‌ها نوشته است؛ نخست به دلیل آنکه بسـیاری از وقایـع، غیرخطـی هسـتند؛ دلیل دوم آن است که بیشتر اختراعاتـی که جهـان را تغییـر داده اند، سـعی و خطـای ناآگاهانه اسـت نـه طراحی هوشـمندانه و برنامه‌ریزی و دلیل سوم آنکه، آنچه پیشـگویان می‌گویند، بیش ترتصورات زمان خودشـان اسـت تا واقعیت آینده. 
تاریخ انتشار: 1399/12/02
اپیزود 44- مشاوره امورگمرکی (قسمت هشتم)
در این پادکست، پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سؤالات فعالان اقتصادی درباره مسائل گمرکی را می‌شنوید. صادرات محصولات کشاورزی و ثبت برند از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/11/25
اپیزود 43- مشاوره حقوقی (قسمت سوم)
در این پادکست، پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سؤالات فعالان اقتصادی درباره امور حقوقی را می‌شنوید. صدور گواهی فورس ماژور برای قراردادهای داخلی و قراردادهای واسطه گری از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/10/06
کتاب صوتی «علیه توسعه » - زیر پوست پیونگ‌یانگ چه می‌گذرد؟ (فایل صوتی کامل کتاب)
این کتاب خواندنی به مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کره‌شمالی به عنوان آخرین وارث کمونیسم ‌می‌پردازد. دنیل تودور و جیمز پی‌یرسون نویسندگان این کتاب، در هفت فصل با عناوینی چون بازارها، اوقات فراغت، جرم و مجازات در کره شمالی، پوشش، مد و گرایشات، ارتباطات و شکاف اجتماعی به این کشور پرداخته و محمدحسین باقی نیز کتاب را ترجمه کرده است. 
تاریخ انتشار: 1399/08/12
کتاب صوتی «علیه توسعه » - پیشگفتار
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازگرانی تهران در پیشگفتار این کتاب با عنوان «ناگفته‌هایی از آخرین وارث کمونیسم» کره شمالی کشوری اسرار آمیز توصیف می‌کند که این کتاب در پی پاسخ به پرسش‌هایی درباره اقتصاد، سیاست، جامعه و فرهنگ آن است.  
تاریخ انتشار: 1399/08/11
کتاب صوتی «علیه توسعه » - مقدمه مترجم
محمدحسین باقی، مترجم کتاب، در مقدمه این کتاب با عنوان گذار از کمونیسم اقتدارگرا به عصر شبه‌سرمایه‌داری» به مرور واقعیت‌هایی درباره انزوای کره شمالی پرداخته است.  
تاریخ انتشار: 1399/08/10
کتاب صوتی «علیه توسعه » - مقدمه نویسندگان
دنیل تودور و جیمز پی‌یرسون در مقدمه کوتاه کتاب از چالش بزرگ کره‌شمالی با مردمش می‌گویند که درگیر شکافی عمیق با دولت شده‌اند. 
تاریخ انتشار: 1399/08/09
کتاب صوتی «علیه توسعه » - فصل اول: بازارهای کره شمالی
نویسندگان کتاب «علیه توسعه» در فصل نخست، به وضعیت اقتصاد کره شمالی پرداخته و می‌گویند احتمالاً عناوینی چون «کمونیســتی» و «اشتراکی» برچسب‌هایی تاریخ گذشــته، برای اقتصاد کره‌شمالی محسوب می‌شود.  
تاریخ انتشار: 1399/08/08
کتاب صوتی «علیه توسعه » - فصل دوم: اوقات فراغت درکره‌شمالی
در این فصل، جایگاه تلویزیون، کتاب، موسیقی، سفر و... در زندگی مردم کره شمالی به تصویر کشیده شده است.  
تاریخ انتشار: 1399/08/07
کتاب صوتی «علیه توسعه » - فصل سوم: مسئول کیست؟
در فصل سوم این کتاب به این پرسش پرداخته شده که مسئول وضعیت کنونی در کره شمالی چه کسی است؟  
تاریخ انتشار: 1399/08/06
کتاب صوتی «علیه توسعه » - فصل چهارم: جرم و مجازات درکره شمالی
نویسنگان کتاب علیه توسعه در فصل چهارم این کتاب که نگاهی به جرم و مجازات در کره شمالی دارد، به این نکته اشاره کرده‌اند که نظام کیفری این کشور به گونه‌ای طراحی شده و به اجرا در می‌آید تا هزینه چالش‌تراشی برای رژیم را بی‌نهایت بالا ببرد.  
تاریخ انتشار: 1399/08/05
کتاب صوتی «علیه توسعه » - فصل پنجم: پوشش، مد و گرایشات
این فصل ضمن اشاره به پوشش، مد و گرایشات فرهنگی در کره شمالی، به این نکته پرداخته است که مردم این کشور در حال تغییر مدل‌های رسمی و محافظه‌کارانه پوشش هستند.  
تاریخ انتشار: 1399/08/04
کتاب صوتی «علیه توسعه » - فصل ششم: ارتباطات
در فصل ششم کتاب علیه توسعه، موضوع «ارتباطات» در کره شمالی تشریح شده و اینکه استفاده از ابزارهای ارتباطی نظیر تلفن همراه و رادیو، چه تغییری در نگرش مردم کره‌شمالی ایجاد کرده است.  
تاریخ انتشار: 1399/08/03
کتاب صوتی «علیه توسعه » - فصل هفتم: شکاف اجتماعی
فصل هفتم این کتاب در پی تبیین وضعیت طبقات اجتماعی در کشوری سوسیالیستی است.  
تاریخ انتشار: 1399/08/02
کتاب صوتی «علیه توسعه » - سخن آخر: آیا کره شمالی فرو می ریزد؟
در این بخش،احتمال فروپاشی نظام کره شمالی مورد بررسی قرار گرفته و در آن چنین آمده است که تعداد زیادی از ناظران تحولات کره شمالی فروپاشی و اتحاد دوباره به رهبری سئول را دهه هاست که پیش بینی کرده اند اما ناامید شده اند.  
تاریخ انتشار: 1399/08/01
کتاب صوتی «علیه توسعه » - پیوست 1: قلب آمریکا در تیر رس موشک های پیونگ یانگ
این بخش تهدید پیونگ یانگ برای آمریکا را مورد بررسی قرار داده و اینکه آمریکا چه گزینه هایی دربرابر کره شمالی دارد.  
تاریخ انتشار: 1399/07/30
کتاب صوتی «علیه توسعه » - پیوست 2: نظریه ها چه می گویند؟
در پیوست2 این کتاب، آینده تنازع کره شمالی و آمریکا با نگاهی به هشت نظریه و سناریو های محتمل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  
تاریخ انتشار: 1399/07/29
کتاب صوتی «علیه توسعه » - پیوست 3: زیرو بم اقتصاد یک دولت اسرار آمیز
نویسندگان کتاب علیه توسعه در این بخش، اقتصاد کره شمالی را از جنبه های مختلف، نظیر کشاورزی، معدن کاری و... و البته تاثیر تحریم ها بر آن مورد بررسی قرار داده اند.  
تاریخ انتشار: 1399/07/28
کتاب صوتی «علیه توسعه » - پیوست 4:آیا احتمال ورود به فاز ترور وجود دارد؟
پیوست 4 این کتاب، در پی پاسخ به این پرسش است که آیا با افزایش تهدید کره شمالی، اجرای سناریوی ترور رهبر این کشور محتمل خواهد بود؟  
تاریخ انتشار: 1399/07/26
کتاب صوتی «علیه توسعه » - پیوست 5 : مروری گذرا بر نظام سیاسی کره شمالی و اندیشه جوچه
این بخش، ضمن بازخوانی فلسفه سیاسی کره شمالی، ایدئولوژی هدایتگر این نظام سیاسی با عنوان جوچه(یا همان اعتماد به نفس) را تبیین می کند.  
تاریخ انتشار: 1399/07/25
کتاب صوتی «علیه توسعه » - پیوست 6: کیم جونگ اون کیست؟
پیوست ششم کتاب علیه توسعه، چگونگی صعود کیم جونگ اون به قدرت و نحوه حکمرانی او راتشریح کرده است..  
تاریخ انتشار: 1399/07/24
اپیزود 42- مشاوره امور بیمه و تامین اجتماعی (قسمت ششم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره بیمه و تامین اجتماعی را می شنوید. بیمه بیکاری و مسائل بیمه در قراردادهای خرید و فروش کالا از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/07/20
اپیزود 42- مشاوره امور بیمه و تامین اجتماعی (قسمت پنجم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره بیمه و تامین اجتماعی را می شنوید. بازنشستگی و پوشش بیمه برای دارندگان کارت بازرگانی از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/07/20
اپیزود 41- مشاوره امور بیمه و تامین اجتماعی (قسمت چهارم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره بیمه و تامین اجتماعی را می شنوید. بیمه کارکنان و پرداخت حق مسکن کارمندان از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/07/20
اپیزود 40- مشاوره امور مالیاتی (قسمت هفتم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور مالیاتی را می شنوید. معافیت مالیاتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و ارتباط مالیات و کارت بازرگانی از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/07/07
اپیزود 39- مشاوره امور مالیاتی (قسمت ششم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور مالیاتی را می شنوید. تعلیق کارت بازرگانی به دلیل عدم پرداخت مالیات و مالیات بر صادرات از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/07/07
اپیزود 38- مشاوره امور بانکی (قسمت دهم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور بانکی را می شنوید. واردات از روسیه و چین و مقابله با نوسانات ارزی از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/06/29
اپیزود 37- مشاوره امور بانکی (قسمت نهم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور بانکی را می شنوید. دریافت وام برای واردات کالا و تعلیق کارت بازرگانی به دلیل مشکلات ارزی از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/06/29
اپیزود 36- مشاوره امور بانکی (قسمت هشتم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور بانکی را می شنوید. انتقال ارز با حساب های ارزی داخلی و تخصیص ارز به واردات از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/06/29
اپیزود 35- مشاوره امور بانکی (قسمت هفتم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور بانکی را می شنوید. صادرات به عراق و افغانستان و تعلیق کارت بازرگانی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/06/29
اپیزود 34- مشاوره امور بانکی (قسمت ششم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور بانکی را می شنوید. رفع تعهد ارزی و وبازگشت ارز از تونس به کشور از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/06/29
کتاب صوتی «درباره اعتماد، سرمایه فراموش شده » - بخش پیشگفتار
در این بخش، مطلبی با عنون « بحران بی اعتمادی» به قلم مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران به رشته تحریر درآمده و او در این فصل، نگاهی اجمالی به فصل های این کتاب داشته است.  
تاریخ انتشار: 1399/05/27
کتاب صوتی «درباره اعتماد، سرمایه فراموش شده » - مقدمه
محسن گودرزی نویسنده کتاب در مقدمه آن می گوید که ایـن تحقیـق بـا ایـن دغدغـه آغـاز شـده تـا راهـی بـرای کاهـش بی اعتمـادی و افزایش اعتماد میان بخش خصوصی و دولت بیابد. در بخش چکیده ، چکیده ای از نتایج مطالعه موردی کیفیت اعتماد میان دولت و بخش خصوصی در این بخش در دسترس قرار گرفته است؛ در این بخش به سه عاملی که اعتماد میان بخش خصوصی و دولت را تضعیف کرده، اشاره شده است.در بخش سرآغاز به این نکته اشاره شده است که سياسـت‌هاي دولـت مبتنـي بـر نگرشهـاي بدبينانـه و بی اعتمــادی بــه بخــش خصوصــی است و بخــش خصوصــي نيــز تصــور مثبتــي نســبت بــه سياســتها و رويه هــاي دولــت نــدارد . در چنيــن فضايــي، بخــش خصوصــي و دولتــي كــه باید مكمـل يكديگـر باشـند، رقيـب و حتـي دشـمن هـم تلقـي می شـوند.  
تاریخ انتشار: 1399/05/26
کتاب صوتی «درباره اعتماد، سرمایه فراموش شده » - بخش اول: وجوه اعتماد
بخــش نخســت کتاب بــه تعريــف مفهــوم اعتمــاد مي پــردازد و اعتمــاد را در ارتبــاط بــا مجموعــه هاي از مفاهيــم مثــل عــدم قطعيــت و ريســك تعريــف مي كنــد.  
تاریخ انتشار: 1399/05/25
کتاب صوتی «درباره اعتماد، سرمایه فراموش شده » - بخش دوم: پيشينه مطالعاتي و تجربيات جهاني
این بخش به مـرور تجربيـات جهانـي دربـاره رابطـه بخـش خصوصـي و دولــت پرداختــه است.  
تاریخ انتشار: 1399/05/24
کتاب صوتی «درباره اعتماد، سرمایه فراموش شده » - بخش سوم: اعتماد ميان بخشخصوصي و دولت در ايران
در بخـش سـوم، تحليلـي از فضـاي عمومـي فعاليـت اقتصـادي در ايـران بـا اتكاهـاي به دسـت آمده از شـاخص هاي حكمرانـي خـوب و شـاخص كسـب وكار ارائه شــده اســت. 
تاریخ انتشار: 1399/05/23
کتاب صوتی «درباره اعتماد، سرمایه فراموش شده » - بخش چهارم: توصيف يافته ها
در بخــش چهــارم، يافته هــاي به دســت آمده از مصاحبــه بــا فعـالان بخــش خصوصــي و برخــي متخصصــان توســعه ارائــه مي شــود.  
تاریخ انتشار: 1399/05/22
کتاب صوتی «درباره اعتماد، سرمایه فراموش شده » - بخش پنجم: تحليل يافته ها و چشم اندازهاي آينده
بخــش پنجــم بــه جمع بنــدي يافته هــا و ارائــه پیشــنهادها بــراي كاهــش ميزان بي اعتمادي بين دو بخش اختصاص دارد.  
تاریخ انتشار: 1399/05/21
اپیزود 33- مشاوره امورگمرکی (قسمت هفتم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امورگمرکی را می شنوید. تعرفه ها و واردات دستگاه های استخراج ارز مجازی از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/04/22
اپیزود 32- مشاوره امورگمرکی (قسمت ششم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امورگمرکی را می شنوید. تعرفه ها و ارز همراه مسافر از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/04/22
اپیزود 31 - مشاوره حقوقی (قسمت دوم)
در این پادکست، پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره مسائل حقوقی را می شنوید. حقوق تجارت و ثبت برند از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/04/22
اپیزود 30 - مشاوره حقوقی (قسمت اول)
در این پادکست، پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره مسائل حقوقی را می شنوید. امور حقوقی مربوط به کارت بازرگانی و تاسیس شرکت از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/04/22
اپیزود 29 - مشاوره امور بانکی (قسمت پنجم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور بانکی را می شنوید. خرید ارز نیمایی و انتقال پول از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/04/17
اپیزود 28 - مشاوره امور بانکی (قسمت چهارم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور بانکی را می شنوید. تعامل با کونلون بانک چین از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/04/17
اپیزود 27 - مشاوره امور بانکی (قسمت سوم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور بانکی را می شنوید. تعامل تجاری با بانک ها و خرید ارز از بانک از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/04/17
اپیزود 26- مشاوره امورگمرکی (قسمت پنجم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امورگمرکی را می شنوید. واردات مسافری و مجوزهای عبور کالا از کشور از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/04/09
اپیزود 25- مشاوره امورگمرکی (قسمت چهارم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امورگمرکی را می شنوید. رفع تعهد ارزی، آموزش صادرات و قوانین گمرکی از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/04/09
اپیزود 24- مشاوره امورگمرکی (قسمت سوم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امورگمرکی را می شنوید. واردات اجناس دست دوم و اسقاطی از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/04/09
اپیزود 23- مشاوره امورگمرکی (قسمت دوم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امورگمرکی را می شنوید. عوارض گمرکی در ایران از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/03/17
اپیزود 22- مشاوره امورگمرکی (قسمت اول)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امورگمرکی را می شنوید. مرجوع کردن کالای صادراتی به گمرک از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/03/17
اپیزود 21- مشاوره امور مالیاتی (قسمت پنجم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور مالیاتی را می شنوید. دریافت قوانین مالیاتی کشورهای همسایه و معافیت های مالیاتی صادرات از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/03/12
اپیزود 20- مشاوره امور مالیاتی (قسمت چهارم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور مالیاتی را می شنوید. مالیات کالای برگشتی صادراتی و مالیات ترانزیت کالا از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/03/12
اپیزود 19- مشاوره امور مالیاتی (قسمت سوم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور مالیاتی را می شنوید. پرداخت مالیات در گمرک و مالیات مستاجران از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/03/12
اپیزود 18- مشاوره امور مالیاتی (قسمت دوم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور مالیاتی را می شنوید. مالیات دارندگان کارت بازرگانی و مالیات بر ارزش افزوده از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/03/12
اپیزود 17- مشاوره امور مالیاتی (قسمت اول)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور مالیاتی را می شنوید. مالیات بر ارزش افزوده و مالیات صادرکنندگان از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/03/12
اپیزود 16- مشاوره آمار و اطلاعات اقتصادی (قسمت چهارم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره آمار و اطلاعات اقتصادی را می شنوید. تجارت با امارات و آموزش صادرات از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/02/27
اپیزود 15- مشاوره آمار و اطلاعات اقتصادی (قسمت سوم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره آمار و اطلاعات اقتصادی را می شنوید. واردات پمپ های صنعتی، تجارت با پاکستان و قزاقستان از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/02/27
اپیزود 14- مشاوره آمار و اطلاعات اقتصادی (قسمت دوم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره آمار و اطلاعات اقتصادی را می شنوید. تجارت با عراق، شرایط صادرات خرما و واردات دوربین مداربسته از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1399/02/20
اپیزود 13- مشاوره آمار و اطلاعات اقتصادی (قسمت اول)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره آمار و اطلاعات اقتصادی را می شنوید. آمار تجارت پارچه، پسته، بستنی و دیگر کالاهای ایرانی از موضوعات مطرح شده در این پادکست است. 
تاریخ انتشار: 1399/02/20
اپیزود 12- مشاوره عضویت و کارت بازرگانی (قسمت دوم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره عضویت در اتاق و دریافت کارت بازرگانی را می شنوید. تمدید کارت بازرگانی و آموزش از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1398/11/26
اپیزود 11- مشاوره عضویت و کارت بازرگانی (قسمت اول)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره عضویت در اتاق و دریافت کارت بازرگانی را می شنوید. ثبت برند، تعهدهای مالیاتی و اثر آن در تمدید کارت بازرگانی از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1398/11/26
اپیزود 10 - مشاوره کسب و کارهای نو و دانش بنیان (قسمت چهارم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا را می شنوید. کاریابی در عمان، بازاریابی و مارکتینگ ارز دیجیتال ازموضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1398/11/26
اپیزود 9 - مشاوره کسب و کارهای نو و دانش بنیان (قسمت سوم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا را می شنوید. چگونگی معرفی خدمات شرکت ها از طریق سایت اتاق تهران، صادرات مواد غذایی و حوزه های پرسود سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1398/11/26
اپیزود 8 - مشاوره امور بیمه و تامین اجتماعی (قسمت سوم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور بیمه و تامین اجتماعی را می شنوید. بیمه مشاغل آزاد، کسر حق بیمه از پاداش و حداقل مدت قرارداد برای استخدام کارگران از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1398/11/26
اپیزود 7 - مشاوره دعاوی حقوقی بانکی (قسمت اول)
در این پادکست، پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره دعاوی حقوقی بانکی را می شنوید. حل و فصل مشکلات حقوقی با بانک های خارجی و بانک های داخلی، از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1398/11/16
اپیزود 6 - مشاوره کسب و کارهای نو و دانش بنیان (قسمت دوم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا را می شنوید. حذف واسطه ها در فروش فرش، تجارت آلوئه ورا و سرمایه گذاری در ساخت بازی های رایانه ای از جمله موضوعاتی است که در این پادکست مطرح شده است.  
تاریخ انتشار: 1398/11/16
اپیزود 5 - مشاوره کسب و کارهای نو و دانش بنیان (قسمت اول)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا را می شنوید. تجارت زعفران، فروش مجازی شیرینی و نحوه کلید زدن یک کسب وکار نو از موضوعاتی است که در این پادکست مطرح شده است.  
تاریخ انتشار: 1398/11/15
اپیزود 4 - مشاوره امور بیمه و تامین اجتماعی (قسمت دوم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور بیمه و تامین اجتماعی را می شنوید. میزان عیدی کارکنان شرکت ها، محاسبه بیمه دستگاه های خریداری شده از خارج و پرداخت حق بیمه مشاوران حقوقی از جمله موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1398/11/15
اپیزود 3 - مشاوره امور بیمه و تامین اجتماعی (قسمت اول)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور بیمه و تامین اجتماعی را می شنوید. نحوه پرداخت بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی، استفاده از بیمه بیکاری و محاسبه بیمه در فاکتورهای خرید از خارج، از موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1398/11/15
اپیزود 2 - مشاوره امور بانکی (قسمت دوم)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور بانکی را می شنوید. نحوه بازگشایی ال سی، دریافت تسهیلات بانکی برای واردات، تجارت با کلمبیا و دریافت ارز دولتی از جمله موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1398/11/15
اپیزود 1 - مشاوره امور بانکی (قسمت اول)
در این پادکست پاسخ مشاوران اتاق بازرگانی به سوالات فعالان اقتصادی درباره امور بانکی را می شنوید. نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، دریافت ارز نیمایی برای واردات، استفاده از حساب ارزی شخصی برای بازگشت ارز صادراتی و دریافت وام برای فعالیت های تولیدی و تجاری از جمله موضوعات مطرح شده در این پادکست است.  
تاریخ انتشار: 1398/11/15