آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 21069080 کمكمل غذايي، 43,700 44,787,636,764 Rls. 1,337,131 $
2 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 21069080 کمكمل غذايي، 24,369 33,288,546,996 Rls. 952,054 $
3 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 983,096 28,436,498,072 Rls. 771,010 $
4 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 536,000 16,832,591,288 Rls. 508,339 $
5 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 29,000 15,145,826,033 Rls. 404,807 $
6 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 26080010 ک ک ک سنگ رو? 398,590 12,045,768,230 Rls. 328,035 $
7 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 8,215 11,601,913,500 Rls. 348,500 $
8 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 220,725 11,290,440,105 Rls. 302,253 $
9 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 11,810 11,016,169,312 Rls. 333,419 $
10 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 20,653 10,028,233,414 Rls. 292,869 $
11 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 217,500 9,662,204,895 Rls. 277,373 $
12 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 16,000 9,129,545,080 Rls. 268,290 $
13 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 38151990 ک کک ک ساير 12,000 8,968,486,400 Rls. 276,038 $
14 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 9,412 8,939,031,896 Rls. 247,957 $
15 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 26,000 8,825,414,000 Rls. 260,015 $
16 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 113,000 8,767,234,125 Rls. 270,111 $
17 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 379,778 7,887,229,504 Rls. 243,058 $
18 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 79,550 6,866,042,175 Rls. 194,776 $
19 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 4,460 6,856,713,790 Rls. 191,110 $
20 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,000 6,851,340,000 Rls. 200,830 $
21 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 31,968 6,776,054,020 Rls. 188,020 $
22 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 49,874 6,640,659,180 Rls. 178,000 $
23 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 1,761 6,014,932,000 Rls. 182,050 $
24 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 2,113 6,004,724,700 Rls. 183,300 $
25 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,700 5,896,550,968 Rls. 158,089 $
26 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 5,436 5,786,006,500 Rls. 178,000 $
27 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 425,000 5,720,532,300 Rls. 176,043 $
28 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 1,540 5,320,954,400 Rls. 143,600 $
29 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 11,000 5,231,852,417 Rls. 145,172 $
30 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 5,253 4,983,278,854 Rls. 141,776 $
31 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 44083900 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذکوردرياد 39,000 4,847,563,739 Rls. 137,309 $
32 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 4,830 4,674,140,730 Rls. 132,637 $
33 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 5,383 4,536,232,200 Rls. 125,003 $
34 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 84,900 4,532,376,000 Rls. 121,920 $
35 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 72029940 فروسيليکومنيزيم 100,000 4,516,110,000 Rls. 139,000 $
36 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,000 4,408,987,380 Rls. 118,601 $
37 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 47,813 3,985,090,483 Rls. 107,198 $
38 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 72029940 فروسيليکومنيزيم 85,502 3,959,231,400 Rls. 121,860 $
39 9 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,521 3,894,020,000 Rls. 110,500 $
40 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 39,420 3,642,294,040 Rls. 97,977 $
41 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 25291000 فلداسپات (Feldspat) 675,800 3,517,201,100 Rls. 94,612 $
42 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 11,420 3,467,914,534 Rls. 94,871 $
43 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 44,600 3,278,818,460 Rls. 89,072 $
44 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 10,900 3,208,527,680 Rls. 90,820 $
45 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90251910 ترمومتر (تب سنج ) پزشکي ،غيرازرديف 90251110 1,316 3,192,090,896 Rls. 96,613 $
46 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 6,980 3,143,877,975 Rls. 89,915 $
47 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 15,137 3,046,649,760 Rls. 82,442 $
48 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 19,450 2,945,123,000 Rls. 79,066 $
49 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 74082100 مفتول از آلياژ مس براساس مس وروي (برنج brass) 15,508 2,897,642,550 Rls. 77,946 $
50 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 6,255 2,746,125,199 Rls. 81,350 $
51 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 47,000 2,687,573,364 Rls. 71,831 $
52 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 59011000 پارچه نسجي اندوده باصمغ ياباموا دنشاسته ا ي, برا ي صحافي,جلدسازي, غلاف سازي يامصارف همانند 24,372 2,672,449,650 Rls. 72,123 $
53 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 17,027 2,666,007,187 Rls. 79,773 $
54 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 24,841 2,612,145,384 Rls. 70,104 $
55 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 675 2,582,410,500 Rls. 76,500 $
56 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 47,000 2,513,713,079 Rls. 69,717 $
57 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 1,224 2,474,425,874 Rls. 66,779 $
58 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 47,000 2,417,149,746 Rls. 68,570 $
59 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,623 2,393,241,873 Rls. 66,407 $
60 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 7,271 2,341,522,152 Rls. 63,353 $
61 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 34,400 2,241,711,045 Rls. 60,661 $
62 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 47,000 2,227,552,357 Rls. 67,868 $
63 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,500 2,191,061,950 Rls. 59,290 $
64 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 243,000 2,178,160,875 Rls. 66,825 $
65 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 52,000 2,155,653,000 Rls. 57,615 $
66 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 34,400 2,128,881,840 Rls. 58,239 $
67 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 500 2,120,364,000 Rls. 65,340 $
68 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 560 2,120,364,000 Rls. 65,340 $
69 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 641 2,049,806,358 Rls. 55,135 $
70 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 34,400 2,047,718,232 Rls. 57,538 $
71 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 30,960 2,021,531,400 Rls. 56,802 $
72 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84414000 ماشين هابرا ي قالب ريزي ا شياءا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا 14,800 1,947,007,800 Rls. 52,200 $
73 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 20,822 1,917,175,920 Rls. 51,879 $
74 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,486 1,895,925,000 Rls. 51,000 $
75 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 14,160 1,834,378,574 Rls. 49,642 $
76 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 40,180 1,823,956,478 Rls. 48,901 $
77 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 11,000 1,788,864,296 Rls. 52,704 $
78 6 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 4,400 1,775,063,875 Rls. 54,275 $
79 8 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 21,000 1,734,868,800 Rls. 50,400 $
80 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 21,486 1,713,118,424 Rls. 46,083 $
81 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 24,028 1,686,333,096 Rls. 50,459 $
82 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 77,710 1,685,613,845 Rls. 45,052 $
83 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 34,400 1,680,719,328 Rls. 51,390 $
84 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 5,120 1,671,745,432 Rls. 45,241 $
85 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 4,575 1,668,711,375 Rls. 50,125 $
86 5 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,580 1,659,778,750 Rls. 50,750 $
87 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 67029000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از ساير مواد 14,896 1,659,635,021 Rls. 44,700 $
88 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 6,489 1,642,657,032 Rls. 48,396 $
89 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 21,000 1,637,748,000 Rls. 50,400 $
90 10 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 5,121 1,623,460,993 Rls. 44,737 $
91 1 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 4,000 1,581,999,980 Rls. 48,785 $
92 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 17,310 1,548,815,400 Rls. 41,911 $
93 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 41,600 1,504,611,464 Rls. 41,462 $
94 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 4,428 1,499,384,004 Rls. 40,465 $
95 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 96132000 فندک جيبي,گازي, قابل پرکردن. 9,858 1,491,423,500 Rls. 40,250 $
96 4 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 27,882 1,467,534,032 Rls. 45,169 $
97 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 21,700 1,438,166,520 Rls. 38,438 $
98 11 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 449 1,435,516,975 Rls. 38,845 $
99 7 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,496 1,406,013,490 Rls. 41,933 $
100 12 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 74102100 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانندازمس تصفيه شده, به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 17,000 1,403,050,460 Rls. 37,616 $
مجموع کل
506,709,149,774 ريال
مجموع کل
14,499,755 دلار